Centrum Sportu Błonie
test
test

Stadion miejski

Informacje

Adres:

Legionów 3A
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00

Dane techniczne

wymiary pola gry boiska do piłki nożnej:
100m x 64m
nawierzchnia:
trawa naturalna
pojemność trybun:
502 miejsca siedzące z oparciami
liczba szatni:
6
nagłośnienie
pomieszczenia biurowe
sale wielofunkcyjne
obiekt monitorowany
Cennik
BOISKO NATURALNE + SZATNIE
1 h
500,00 zł
BOISKO NATURALNE - TRENINGOWE + SZATNIE
1 h
300,00 zł
  • Podane ceny są kwotami brutto.
  • W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.
Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
8:00 - 16.00
poza stałymi godzinami otwarcia, obiekt udostępniony jest wg. grafików najemców
Zajęcia

Piłka nożna

Nazwa zajęć
Piłka nożna
Adresat
dzieci, młodzież, dorośli
Organizator
KS Błonianka
Kontakt
Mateusz Żebrowski tel. 606 463 498
Zajęcia odbywają się na boiskach na świeżym powietrzu (przy ul. Legionów 3 A oraz Al. Norwida) oraz w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1 w sezonie jesienno-zimowym.

Zajęcia taneczno - muzyczne

Nazwa zajęć
Break dance, jazz, balet, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, flamenco, ladies latino solo, zajęcia taneczno-muzyczne dla maluszków
Adresat
maluszki, dzieci, młodzież, dorośli
Organizator
Studio Tańca i Ruchu „TWIST”
Kontakt
607 607 117
880 855 505
693 281 000
Zajęcia odbywają się w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Legionów 3 A.

Zajęcia gimnastyczne

Nazwa zajęć
Akrobatyka, Pilates & Stretching, Joga kręgosłupa, Fit MAMA, zajęcia gimnastyczno-ogólnorozwojowe z elementami korektywy dla dzieci.
Adresat
maluszki, dzieci, młodzież oraz dorośli
Organizator
Studio Tańca i Ruchu „TWIST”
Kontakt
607 607 117
880 855 505
693 281 000
Zajęcia odbywają się w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Legionów 3 A.
Regulamin

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

I. Postanowienia Ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu – Stadionu Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Legionów 3a, 05-870 Błonie (zwany dalej "Stadionem").
2. Stadion stanowi własność Gminy Błonie. 
3. W imieniu właściciela administratorem stadionu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (zwanym dalej „Centrum Sportu”).
4. Stadion funkcjonuje w oparciu o ustalony harmonogram zajęć, kalendarz imprez na dany rok oraz niniejszy regulamin.
5. Celem działalności stadionu jest służenie społeczeństwu Gminy Błonie w zakresie korzystania z zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, z możliwością udostępniania stadionu m.in.: stowarzyszeniom, szkołom, instytucjom oraz osobom prywatnym do przeprowadzenia przedsięwzięć zgodnych ze statutem Centrum Sportu.
6. Wejście na teren stadionu równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości 
i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem.
7.  Ze stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem obiektu.
8. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze stadionu w obecności i pod nadzorem trenera, nauczyciela, instruktora, osoby odpowiedzialnej, rodzica/opiekuna.
9.  Każda grupa lub osoba ubiegająca się o korzystanie ze stadionu musi ustalić termin 
i warunki korzystania lub podpisać umowę.
10. Korzystający ze stadionu są zobligowaniu do stosowania się do poleceń wydawanych   przez pracowników Centrum Sportu, służbę porządkową i informacyjną oraz upoważnione osoby.
II. Zadania opiekuna grupy dzieci i młodzieży oraz osób niepełnoletnich. 
1. Opiekun lub osoba prowadząca zajęcia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
2. Za uszkodzenia sprzętu i mienia Centrum Sportu, odpowiada wynajmujący. 
3. Przebywanie na stadionie i korzystanie z jego urządzeń w przypadku grupy jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera, instruktora lub rodzica/opiekuna.
4. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest możliwe tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia.
5. Wejście do szatni na stadionie odbywa się w obecności i za zgodą nauczyciela, trenera, instruktora, opiekuna.
III. Zasady korzystania
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających ze stadionu i właściwą jego eksploatację w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowo-rekreacyjnych i innych na stadionie ponosi ćwiczący, opiekun, osoba odpowiedzialna za grupę, organizator – wynajmujący.
2.  Wymagana jest obecność organizatora zawodów oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wydarzenia minimum 90 minut przed jego rozpoczęciem.
3. Wszystkich użytkowników stadionu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, P.Poż., zapisów niniejszego regulaminu oraz zaleceń trenera, instruktora, opiekuna lub pracowników Centrum Sportu. 
4. W czasie imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu, 
a w przypadku imprez masowych organizacji ich zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Centrum Sportu udostępnia stadion w tym pomieszczenia oraz boiska dla celów treningowych, zawodów i rozgrywek ligowych, zgodnie z posiadanym i zatwierdzonym harmonogramem – wnioski, zgłoszenia dot. użyczenia obiektu lub jego części należy złożyć  nie później niż 21 dni przed wydarzeniem.
6. W uzasadnionych przypadkach – sporadycznie, wynajmujący może złożyć wniosek  
w sprawie użyczenia obiektu lub jego części, zmian organizacji zawodów lub terminu zajęć obowiązującego i zatwierdzonego harmonogramu, z zachowaniem terminu nie przekraczającego 5 dni roboczych w odniesieniu do daty rozpoczęcia wydarzenia, a Centrum Sportu zobowiązuje się rozpatrzyć powyższą bez zbędnej zwłoki.
7. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za nie przygotowanie stadionu lub braku dostępu do niego, w przypadku nie zgłoszenia terminu zmian zgodnie z Rozdz. III pkt 5 i 6 oraz 
w wyniku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych  (śnieg, mróz, długotrwałe opady deszczu itp.).
8. Centrum Sportu przygotowuje boiska, pomieszczania do zajęć, rozgrywek sportowych oraz wydarzeń wyłącznie w oparciu o posiadany sprzęt i urządzenia.
9. Zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego będącego własnością Centrum Sportu poza teren stadionu oraz innych urządzeń i sprzętu z terenu obiektu bez powiadomienia i zgody upoważnionego pracownika Centrum Sportu lub Dyrektora. 
10. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie i stan techniczny sprzętu 
i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością. 
11. Wszystkie urządzenia na stadionie oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
12. Na terenie stadionu sprzęt ruchomy (tj. bramki treningowe itp.) podczas treningów 
i meczy muszą być przytwierdzone do podłoża.  Bramki przenośne po zajęciach i meczach należy znieść z boiska w obecności osoby odpowiedzialnej za organizację zajęć do wyznaczonej strefy na stadionie. Zabrania się samowolnego przestawiania bramek bez nadzoru trenera, instruktora, opiekuna.
13. Każdy korzystający ze stadionu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończony zajęciach.
14. Harmonogram przydziału szatni dla poszczególnych grup, będzie dopasowany do planu zajęć oraz rozgrywek w ramach posiadanych możliwości.
15. Po skończonych zajęciach na boisku przed wejściem do budynku, zawodnicy zobowiązani są do oczyszczenia obuwia sportowego z piachu, błota i trawy.
16. Za rzeczy pozostawione na terenie Stadionu, Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
17. Centrum Sportu może wyłączyć z użytkowania boiska, celem poddania ich zabiegom agrotechnicznym i pielęgnacyjnym, informując o powyższym fakcie użytkowników.
18. Boiska główne nie może być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni.
19. Boisko główne może być używane do celów treningowych i rozgrywek, nie dłużej niż 8 godzin tygodniowo przy dobrych warunkach atmosferycznych.
20. Osoby ćwiczące indywidualnie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie stadionu.
21. Na teren stadionu zabrania się:
- wnosić alkohol, petardy, szklane opakowania, materiały łatwopalne oraz inne przedmioty niebezpieczne;
- znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
- palić wyrobów tytoniowych;
- wprowadzać zwierzęta.
22. Teren Stadionu jest monitorowany. 

IV. Zasady płatności dla wynajmujących
1. Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze stadionu przez dzieci i młodzież ze szkół 
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, członków stowarzyszeń sportowych i innych organizacji z terenu Gminy Błonie realizujących swoją działalność statutową po wcześniejszym ustaleniu terminu z Centrum Sportu.
2. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem
3. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania stadionu, zmian harmonogramu wynajmu oraz godzin otwarcia.
4. Opłaty za najem stadionu można dokonać:
a) na konto bankowe: nr 96 1020 1055 0000 9302 0383 9388
5. Rezerwacje stadionu można dokonać osobiście u upoważnionego pracownika Centrum Sportu lub pod nr telefonu 22 770 72 00. 
6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum 48 godziny przed ustalonym terminem korzystania ze stadionu. Ostatnim dniem rezerwacji na weekendy jest czwartek każdego tygodnia do godz. 16.00. 
7. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w terminie określonym w Rozdz. IV pkt 6 będzie naliczana opłata jak za korzystanie ze stadionu.
8. Podmioty lub osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nie odwołane prawidłowo rezerwacje, nie mogą korzystać ze stadionu oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.

V. Postanowienia końcowe.
1. Kierownictwo, pracownicy Centrum Sportu oraz prowadzący zajęcia sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obwiązujące przepisy prawa. 
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie stadionu należy poinformować: Kierownika obiektu, pracownika Centrum Sportu lub zgłosić powyższy fakt pod numer Centrum Sportu – tel. 22 770 72 00, Policję – tel. 997, Straż Miejską - 725 46 46 lub inne służby.
 

Zobacz też

Boisko do gry w teqball
Boisko do gry w teqball
Boisko trawiaste
Boisko i bieżnia okólna
Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne
Boisko plażowe
Boisko do sportów plażowych
Hala Sportowa im. Zygmunta Karlickiego
Hala Sportowa im. Zygmunta Karlickiego
Hala Sportowa Grodziska
Hala Sportowa