Centrum Sportu Błonie
test
test

Boisko do sportów plażowych

Informacje

Adres:

Aleja Norwida
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00

Dane techniczne

wymiary obiektu:
38m x 29m
nawierzchnia:
piasek
wymiary pola gry boiska do piłki nożnej plażowej
36m x 27m
wymiary pola gry boiska do piłki siatkowej plażowej:
16m x 8m
liczba boisk do piłki siatkowej plażowej
2
obiekt monitorowany
Cennik
WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO SPORTÓW PLAŻOWYCH
Obiekt ogólnodostępny
Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela
6:00 - 22:00 (obiekt dostępny w sezonie letnim)
Zajęcia

Piłka siatkowa 01

Nazwa zajęć
Piłka siatkowa
Adresat
dorośli
Organizator
LKS Olymp Błonie
Kontakt
Robert Stańczak tel. 790 005 231
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1 oraz Lesznowskiej 15 A.

Piłka siatkowa 02

Nazwa zajęć
Piłka siatkowa
Adresat
młodzież
Organizator
UKS Melo Błonie
Kontakt
Katarzyna Szewczyk tel. 509 634 065
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1
Regulamin

Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska do sportów plażowych

I. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu przy Al. Norwida, 05-870 Błonie, wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych (zwany dalej "Obiektem").
2. Obiekt stanowi własność Gminy Błonie.
3. W imieniu właściciela nadzór nad obiektem pełni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (zwane dalej „Centrum Sportu”).
4. Obiekt funkcjonuje w oparciu o ustalony harmonogram zajęć, kalendarz imprez na dany rok oraz niniejszy Regulamin. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu.
5. Celem działalności obiektu jest służenie mieszkańcom Gminy Błonie w zakresie aktywnego, sportowo-rekreacyjnego spędzania czasu.
6. Wejście na teren obiektu równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości
i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem.
7.  Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne w godzinach jego otwarcia zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
- pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
8. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z obiektu w obecności i pod nadzorem trenera, nauczyciela, instruktora, osoby pełnoletniej. Osoby w wieku 13-18 lat mogą korzystać z obiektu za zgodą i wiedzą opiekuna ustawowego.
9. Opiekun lub osoba prowadząca zajęcia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
10. Korzystający z obiektu są zobligowani stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Centrum Sportu, służbę porządkową i informacyjną oraz upoważnione osoby.

II. Zasady korzystania

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z obiektu i właściwą jego eksploatację w czasie zajęć sportowych, zawodów/wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i innych na obiekcie ponosi ćwiczący, opiekun, osoba odpowiedzialna za grupę, organizator – wynajmujący.
2. Wymagana jest obecność organizatora zawodów oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wydarzenia minimum 90 minut przed jego rozpoczęciem.
3. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, P.Poż., zapisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń trenera, instruktora, opiekuna lub pracowników Centrum Sportu.
4. W czasie imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu, a w przypadku imprez masowych organizacji ich zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Rezerwacji obiektu można dokonać osobiście u upoważnionego pracownika Centrum Sportu lub pod nr telefonu 22 770 72 00.
6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum 48 godzin przed ustalonym terminem korzystania z obiektu. Ostatnim dniem rezerwacji na weekendy jest czwartek danego tygodnia do godz. 16.00.
7. Centrum Sportu udostępnia obiekt dla celów treningowych, zawodów, rozgrywek ligowych, wydarzeń zgodnie z posiadanym i zatwierdzonym harmonogramem – wnioski, zgłoszenia dot. wynajęcia obiektu lub jego części należy złożyć nie później niż 21 dni przed wydarzeniem.
8. W uzasadnionych przypadkach – sporadycznie, najemca może złożyć wniosek  
w sprawie wynajęcia obiektu lub jego części, zmiany terminów zawodów lub zajęć obowiązującego i zatwierdzonego harmonogramu, z zachowaniem terminu nieprzekraczającego 5 dni roboczych w odniesieniu do daty rozpoczęcia wydarzenia, a Centrum Sportu zobowiązuje się rozpatrzyć powyższy bez zbędnej zwłoki.
9. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak dostępu do niego, w przypadku niezgłoszenia terminu zmian zgodnie z Rozdz. II pkt 5 i 6 oraz w wyniku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, długotrwałe opady deszczu itp.).
10. Centrum Sportu przygotowuje obiekt do zajęć, rozgrywek sportowych oraz wydarzeń wyłącznie w oparciu o posiadany sprzęt i urządzenia.
11. Zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego będącego własnością Centrum Sportu lub znajdującego się na terenie obiektu oraz innych urządzeń bez powiadomienia i zgody upoważnionego pracownika Centrum Sportu.
12. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie i stan techniczny sprzętu
i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością.
13. Wszystkie urządzenia na obiekcie oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
14. Na terenie obiektu sprzęt ruchomy (tj. bramki oraz słupki itp.) podczas treningów
i meczy muszą być przytwierdzone do podłoża.  Zabrania się samowolnego przestawiania urządzeń bez nadzoru trenera, instruktora, opiekuna.
15. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi użytkownik. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak
i mieniu, wynikłe z aktywności na obiekcie.
16. Wszyscy korzystający z urządzeń obiektu czynią to na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich o których mowa w Rozdz. I pkt 8, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy lub opiekun grupy.
17. Odpowiedzialność materialną za wszelkie akty wandalizmu ponosi: wynajmujący lub osoba, z winy której powstały szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, o których mowa w Rozdz. I pkt 8, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy lub opiekun grupy.
18. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończony zajęciach.
19. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
20. Centrum Sportu może wyłączyć z użytkowania obiekt, celem poddania go pracom konserwacyjnym lub w związku z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, informując o powyższym fakcie użytkowników.
21. Osoby ćwiczące indywidualnie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie obiektu.
22. Zabrania się pobieranie opłat za zajęcia prowadzone w obiekcie bez zgody Centrum Sportu.
23. Na teren obiektu zabrania się:
- wnoszenia alkoholu, petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
- przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
- palenia wyrobów tytoniowych;
- wprowadzania zwierząt.
24. Obiekt jest monitorowany

III. Postanowienia końcowe.

1. Kierownictwo, pracownicy Centrum Sportu oraz prowadzący zajęcia sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obwiązujące prawa.
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: pracownika Centrum Sportu lub zgłosić powyższy fakt pod numer Centrum Sportu – tel. 22 770 72 00, Policję – tel. 997, Straż Miejską - 725 46 46 lub inne służby.

 

Zobacz też

Stadion miejski
Stadion miejski
Boisko do gry w teqball
Boisko do gry w teqball
Boisko trawiaste
Boisko i bieżnia okólna
Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne
Hala Sportowa im. Zygmunta Karlickiego
Hala Sportowa im. Zygmunta Karlickiego
Hala Sportowa Grodziska
Hala Sportowa