Centrum Sportu Błonie
test
test

Hala Sportowa

Informacje

Adres:

Grodziska 1
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00

Dane techniczne

wymiary hali sportowej:
45m x 25m
nawierzchnia:
parkiet drewniany
wysokość hali
13,70 m
wysokość do koszy składanych
7,70 m
wymiary pola gry boiska do piłki ręcznej:
40m x 20m
wymiary pola gry boiska do piłki koszykowej:
28m x 15m
wymiary pola gry boiska do piłki siatkowej:
18m x 9m
wymiary pola gry do tenisa:
24m x 11m
możliwość podziału hali sportowej na trzy sektory
pojemność trybun:
384 miejsca siedzące z oparciami
klimatyzacja
nagłośnienie
Cennik
HALA SPORTOWA
1 sektor / 1 h
100,00 zł
Cała hala sportowa / 1 h
300,00 zł

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek – niedziela
06:00 - 22.00
Zajęcia

Piłka siatkowa 01

Nazwa zajęć
Piłka siatkowa
Adresat
dorośli
Organizator
LKS Olymp Błonie
Kontakt
Robert Stańczak tel. 790 005 231
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1 oraz Lesznowskiej 15 A.

Piłka siatkowa 02

Nazwa zajęć
Piłka siatkowa
Adresat
młodzież
Organizator
UKS Melo Błonie
Kontakt
Katarzyna Szewczyk tel. 509 634 065
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1

Piłka koszykowa 01

Nazwa zajęć
Piłka koszykowa
Adresat
dzieci i młodzież
Organizator
UKS Melo Błonie
Kontakt
Jaromir Buzalski tel. 793 028 075
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1

Piłka koszykowa 02

Nazwa zajęć
Piłka koszykowa
Adresat
dorośli
Organizator
Stowarzyszenie Błonie Basket
Kontakt
Sebastian Bach tel. 698 151 590
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1

Lekkoatletyka 02

Nazwa zajęć
Lekkoatletyka
Adresat
dorośli
Organizator
LKS Olymp Błonie
Kontakt
Iwona Kępka tel. 502-360-218

Piłka nożna

Nazwa zajęć
Piłka nożna
Adresat
dzieci, młodzież, dorośli
Organizator
KS Błonianka
Kontakt
Mateusz Żebrowski tel. 606 463 498
Zajęcia odbywają się na boiskach na świeżym powietrzu (przy ul. Legionów 3 A oraz Al. Norwida) oraz w Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1 w sezonie jesienno-zimowym.
Regulamin

Regulamin ogólny korzystania z kompleksu Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1

Wstęp na teren Kompleksu  równoznaczny jest z akceptacją warunków przedmiotowego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Kompleks sportowo-rekreacyjny (zwany dalej Kompleksem) jest własnością Gminy Błonie, administrowanym przez Centrum Sportu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Sportu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Kompleks.
4. Kompleks składa się z obiektów wodnych – (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika z wodnym placem zabaw, zjeżdżalni, jacuzzi, saunarium), kortów do gry w  squasha, hali sportowej, kręgielni z zapleczem gastronomicznym, strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych i lokali użytkowych.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Kompleksu należy zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Kompleksu.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników, pracowników ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi, w tym przez  radiowęzeł.
7. Osoby przebywające w Kompleksie zobowiązane są do dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. Każdy użytkownik przebywający w Kompleksie jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, administratora Kompleksu i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
9. Podstawą do korzystania z obiektów wodnych i urządzeń atrakcji wodnych jest bilet wstępu lub karnet.
10. Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz:
·    palenia papierosów,
·    spożywania napojów alkoholowych (poza wyznaczonymi strefami),
·    używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
·    wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
·    wprowadzania  i przebywania zwierząt,
·    przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie obiektu,
·    wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych gości.
11. Osoby przebywające na terenie Kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających       w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi, a w szczególności ratowników, będą usunięte z terenu Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
12. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
13. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpieczne korzystanie zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
14. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne Regulaminy lub instrukcje, udostępnione w miejscach, gdzie wskazane powyżej urządzenia  i atrakcje się znajdują.
15. Na obiekcie są zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu audio i wideo. Monitoring odbywa się  w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren Kompleksu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających Kompleks, tj. w toaletach, salach prysznicowych, przebieralniach i saunach.
16. Klienci odwiedzający Kompleks, wyrażają zgodę na:
·    monitorowanie audio i wideo swojego pobytu,
·    wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych dotyczących np. łamania Regulaminu.
17. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora obiektu, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
18. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności mogących mieć wpływ na przebywanie odwiedzającego na terenie Kompleksu, jego prawa i obowiązki, klient jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do stanowiska kasowego, znajdującego się w holu głównym. Personel posiada stosowne identyfikatory lub odzież oznaczoną logo Centrum Sportu Błonie.
19. Podstawą wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach i wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych Centrum Sportu jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie, z wyjątkiem imprez z wolnym wstępem. Każdy wchodzący na teren obiektów sportowych zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej i informacyjnej swojego biletu wstępu lub zaproszenia.
20.    Bilet wstępu dla widzów lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
·    zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
·    korzystania z szatni i WC
21. Posiadacz ważnego biletu lub zaproszenia jest zobowiązany do:  
·    zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych i informacyjnych oraz zaleceniami prowadzącego imprezę,
·    korzystania wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z niego w miejscach wyznaczonych do tego celu,
·    poruszania się w Kompleksie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym,
·    okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu.
22. Bilet wstępu na imprezy lub wydarzenia organizowane w obiektach sportowych nie upoważnia do wstępu do innych stref obiektu i korzystania  z usług oferowanych w Kompleksie.
23. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Sekretariacie Centrum Sportu .
24.  Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu lub przez instruktorów bądź firmy zewnętrzne, którym Centrum Sportu udostępniło basen lub jego część w ramach zawartych umów.
25. Osoby przebywające na terenie obiektów wodnych i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu i do poleceń pracowników mogą zostać usunięte z obiektu.
26. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie możliwości wstępu na obiekty wodne.
27. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom innym niż wymienione w pkt 24 powyżej.

Regulamin korzystania z hali sportowej

I. Postanowienia Ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu – Hali Sportowej przy ul. Grodziskiej 1, 05-870 Błonie (zwanej dalej „Halą”).
2. Hala stanowi własność Gminy Błonie.
3. W imieniu właściciela administratorem hali jest Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (zwanym dalej „Centrum Sportu”).
4. Hala funkcjonuje w oparciu o ustalony harmonogram zajęć oraz kalendarz imprez.
5. Celem działalności hali jest służenie społeczeństwu Gminy Błonie w zakresie korzystania z zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, z możliwością udostępniania hali m.in.: stowarzyszeniom, przedszkolom, szkołom, instytucjom oraz osobom prywatnym do przeprowadzenia przedsięwzięć sportowych zgodnych ze statutem Centrum Sportu.
6. Wejście na teren hali równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem.
7. Z hali mogą korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne zgodnie z obowiązującym harmonogramem Centrum Sportu.
8. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz osoby niepełnoletnie mogą korzystać z hali w obecności i pod nadzorem trenera, nauczyciela, instruktora,  opiekuna ustawowego.
9. Każda grupa lub osoba ubiegająca się o korzystanie z hali musi ustalić termin i warunki korzystania, a grupa podpisać umowę.
10. Korzystający z hali są zobligowani do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi Centrum Sportu.
11. Opiekun lub osoba prowadząca zajęcia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
12. Za uszkodzenia sprzętu i mienia Centrum Sportu, odpowiada wynajmujący halę lub opiekun.
13. Przebywanie na hali i korzystanie z jej urządzeń w przypadku grupy jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera, instruktora lub opiekuna ustawowego.
14. Rozkładanie i korzystanie ze sprzętu sportowego bez obecności/zgody osoby prowadzącej zajęcia/opiekuna jest niedozwolone.
15. Wejście do szatni na hali odbywa się w obecności i za zgodą nauczyciela, trenera, instruktora.
16. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z hali i właściwą jej eksploatację w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowo-rekreacyjnych i innych na hali ponosi ćwiczący, opiekun, osoba odpowiedzialna za grupę, organizator.
17. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, P.Poż., zapisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń trenera, instruktora, opiekuna lub pracowników Centrum Sportu.
18. W czasie imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z hali, a w przypadku imprez masowych organizacji ich zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Korzystający z hali przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, dbając o należyty porządek.
19. Wejście na halę jest dozwolone w stroju sportowym oraz właściwym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na parkiecie.
20. Każdy korzystający z hali zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
21. Wszystkie urządzenia w hali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
22. Osoby ćwiczące indywidualnie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie hali oraz obiektu.
23. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach zostawić w oznaczonych miejscach.
24. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie hali Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
25. Na teren hali nie można wnosić alkoholu ani znajdować się pod jego wpływem. Obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Korzystający z hali zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych. Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
26. Zabrania się spożywania posiłków na hali. W przypadku organizacji imprez z cateringiem po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Sportu dopuszcza się spożywanie posiłków w naczyniach papierowych lub plastikowych.
27. Zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego będącego własnością Centrum Sportu poza teren hali.
28. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością.
29. Hala może być udostępniana do celów treningowych i zawodów poza istniejącym harmonogramem po wcześniejszym uzyskaniu zgody Centrum Sportu, ale nie później niż 21 dni przed wydarzeniem.
30. W uzasadnionych przypadkach – sporadycznie wynajmujący może złożyć wniosek w sprawie zmian terminu zajęć lub organizacji zawodów w odniesieniu do już istniejącego harmonogramu z zachowaniem terminu nie przekraczającego 5 dni roboczych w odniesieniu do daty rozpoczęcia wydarzenia, a Centrum Sportu zobowiązuje się go rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki.
31. Centrum Sportu może kontrolować wszystkie zajęcia oraz zawody, a w razie stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczestników lub niszczenia mienia przerwać zajęcia lub zawody.
32. Teren hali jest monitorowany.
33. Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z hali do godziny 15.00 przez dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, członków stowarzyszeń sportowych i innych organizacji z terenu Gminy Błonie realizujących swoją działalność statutową po wcześniejszym ustaleniu terminu z Centrum Sportu.
34. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za wynajem hali, zmian harmonogramu wynajmu oraz godzin otwarcia.
35. Opłaty za najem hali można dokonać:
a) na konto bankowe: nr 96 1020 1055 0000 9302 0383 9388
b) gotówką lub kartą w kasie Centrum Sportu przed wejściem na halę.
36. Rezerwacje hali można dokonać osobiście u upoważnionego pracownika Centrum Sportu lub telefonicznie pod nr 22 770 72 00.
37. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum 48 godzin przed ustalonym terminem korzystania z hali. Ostatnim dniem rezerwacji na weekendy jest czwartek każdego tygodnia do godz. 16.00.
38. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w terminie określonym w Rozdz. IV pkt 5 będzie naliczana opłata jak za korzystanie z hali.
39. Podmioty lub osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nie odwołane prawidłowo rezerwacje nie mogą korzystać z hali oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
40. Pracownicy Centrum Sportu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obwiązujące przepisy prawa.
42. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie hali należy poinformować pracownika centrum Sportu lub zgłosić powyższy fakt pod numer Centrum Sportu – tel. 22 770 72 00, Policję – tel. 997, Straż Miejską – 22 725 46 46 lub inne służby.

Zobacz też

Stadion miejski
Stadion miejski
Boisko do gry w teqball
Boisko do gry w teqball
Boisko trawiaste
Boisko i bieżnia okólna
Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne
Boisko plażowe
Boisko do sportów plażowych
Hala Sportowa im. Zygmunta Karlickiego
Hala Sportowa im. Zygmunta Karlickiego