Centrum Sportu Błonie
test
test

Siłownia Grodziska

Informacje

Adres:

Grodziska 1
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00
Cennik
SIŁOWNIA
Wejście jednorazowe
15,00 zł
KARNETY
Karnet 4 wejścia (rabat 15 zł)/30 dni
45,00 zł
Karnet 8 wejść (rabat 45 zł)/30 dni
75,00 zł
Karnet Open + jedno godzinne wejście na saunarium/ 30dni
150,00 zł
Opłata za wydanie karnetu
10,00 zł

Karnety na siłownię nie łączą się z innymi kartami i zniżkami.

Z Karnetu Open na siłownię może korzystać wyłącznie jego właściciel.

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
6:00 - 22:00
sobota - niedziela
9:00 - 17:00
Regulamin

Regulamin ogólny korzystania z kompleksu Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1

Wstęp na teren Kompleksu  równoznaczny jest z akceptacją warunków przedmiotowego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Kompleks sportowo-rekreacyjny (zwany dalej Kompleksem) jest własnością Gminy Błonie, administrowanym przez Centrum Sportu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Sportu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Kompleks.
4. Kompleks składa się z obiektów wodnych – (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika z wodnym placem zabaw, zjeżdżalni, jacuzzi, saunarium), kortów do gry w  squasha, hali sportowej, kręgielni z zapleczem gastronomicznym, strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych i lokali użytkowych.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Kompleksu należy zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Kompleksu.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników, pracowników ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi, w tym przez  radiowęzeł.
7. Osoby przebywające w Kompleksie zobowiązane są do dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. Każdy użytkownik przebywający w Kompleksie jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, administratora Kompleksu i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
9. Podstawą do korzystania z obiektów wodnych i urządzeń atrakcji wodnych jest bilet wstępu lub karnet.
10. Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz:
·    palenia papierosów,
·    spożywania napojów alkoholowych (poza wyznaczonymi strefami),
·    używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
·    wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
·    wprowadzania  i przebywania zwierząt,
·    przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie obiektu,
·    wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych gości.
11. Osoby przebywające na terenie Kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających       w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi, a w szczególności ratowników, będą usunięte z terenu Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
12. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
13. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpieczne korzystanie zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
14. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne Regulaminy lub instrukcje, udostępnione w miejscach, gdzie wskazane powyżej urządzenia  i atrakcje się znajdują.
15. Na obiekcie są zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu audio i wideo. Monitoring odbywa się  w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren Kompleksu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających Kompleks, tj. w toaletach, salach prysznicowych, przebieralniach i saunach.
16. Klienci odwiedzający Kompleks, wyrażają zgodę na:
·    monitorowanie audio i wideo swojego pobytu,
·    wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych dotyczących np. łamania Regulaminu.
17. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora obiektu, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
18. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności mogących mieć wpływ na przebywanie odwiedzającego na terenie Kompleksu, jego prawa i obowiązki, klient jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do stanowiska kasowego, znajdującego się w holu głównym. Personel posiada stosowne identyfikatory lub odzież oznaczoną logo Centrum Sportu Błonie.
19. Podstawą wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach i wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych Centrum Sportu jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie, z wyjątkiem imprez z wolnym wstępem. Każdy wchodzący na teren obiektów sportowych zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej i informacyjnej swojego biletu wstępu lub zaproszenia.
20.    Bilet wstępu dla widzów lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
·    zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
·    korzystania z szatni i WC
21. Posiadacz ważnego biletu lub zaproszenia jest zobowiązany do:  
·    zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych i informacyjnych oraz zaleceniami prowadzącego imprezę,
·    korzystania wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z niego w miejscach wyznaczonych do tego celu,
·    poruszania się w Kompleksie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym,
·    okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu.
22. Bilet wstępu na imprezy lub wydarzenia organizowane w obiektach sportowych nie upoważnia do wstępu do innych stref obiektu i korzystania  z usług oferowanych w Kompleksie.
23. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Sekretariacie Centrum Sportu .
24.  Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu lub przez instruktorów bądź firmy zewnętrzne, którym Centrum Sportu udostępniło basen lub jego część w ramach zawartych umów.
25. Osoby przebywające na terenie obiektów wodnych i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu i do poleceń pracowników mogą zostać usunięte z obiektu.
26. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie możliwości wstępu na obiekty wodne.
27. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom innym niż wymienione w pkt 24 powyżej.

Regulamin korzystania z siłowni

1. Siłownia czynna jest codziennie: poniedziałek –piątek w godz. 06:00 -21:45, sobota –niedziela i święta w godz. 9:00-17:00.
2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą Dyrektora Centrum Sportu.
3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.
4. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.
5. Korzystanie z siłowni stanowi jednocześnie deklarację ćwiczącego, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonuje je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
6. W siłowni przebywają poza obsługą tylko osoby ćwiczące.
7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
9. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności zmienionego obuwia.
10. Z siłowni mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.*
11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
12. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza zamkniętą szafką (należy sprawdzić, czy szafka jest prawidłowo zamknięta).
13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są wstanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
15. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi Centrum Sportu.
19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
20. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
22. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora lub pracownika Centrum Sportu.
23. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu lub osoby wynajmujące cały obiekt.
24. Grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
25. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu.
26. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
27. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
28. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy, opiekun ustawowy.
29. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
30. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Dyrektora Centrum Sportu.
31. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne ustalenia i zapisy niniejszego Regulaminu.
32. Wszystkie uwagi i wnioski należy składać do Dyrektora lub Kierownika Obiektu Centrum Sportu.

33. W siłowni obowiązuje zakaz używania magnezji, talku itp. do nacierania rąk.

*Dzieci w wieku od 9 do 16 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego i po podpisaniu przez niego stosownego oświadczenia.

 

 

Regulamin karnetów na siłownię 

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnet na siłownię(karta magnetyczna)przy ul. Grodziskiej 1 w Błoniu.

2. Zakup i korzystanie z karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu i regulaminów obowiązujących w obiekcie.

3. Karnet nie łączy się z innymi karnetami i zniżkami.

4. Po dokonaniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 10 zł karnet staje się własnością użytkownika.

5. Karnet upoważnia do korzystania z siłowni zgodnie z aktualnym cennikiem.

6. Karnet ważny jest przez 30 dni od momentu jego zakupu.

7. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektu.

8. Korzystanie z karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

9. W sytuacji czasowego braku dostępu do siłowni karnet zostanie automatycznie przedłużony, proporcjonalnie do okresu braku dostępu do siłowni.

10. Przy zakupie karnetu użytkownik podaje: imię, nazwisko, numer kontaktowy w celu założenia konta, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, wyłącznie w celu korzystania z usług Kompleksu sportowego przy ul. Grodziskiej 1 w Błoniu.

11. Karnet zgubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu w kasie za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu zakupu pod warunkiem, że kupujący podał przy zakupie swoje dane osobowe.

12. W przypadku zgubienia karnetu i brak możliwości identyfikacji właściciela karnetu nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

13. Karnet nie podlega zwrotowi.

14. Z karnetu na „4” i „8” wejść można korzystać wyłącznie raz w ciągu dnia.

15. Za niewykorzystane wejścia w ramach karnetu na „4” i „8” wejść nie przysługuje zwrot.

16. Z karnetu open może korzystać wyłącznie jego właściciel bez możliwości udostępniania karnetu osobom trzecim.

17. Właściciel karnetu open zobowiązany jest posiadać dokument w celu weryfikacji jego tożsamości przez upoważnionego pracownika Centrum Sportu, w przypadku braku możliwość weryfikacji właściciela karnetu, karnet może zostać zablokowany do momentu wyjaśnienia powyższego.

18. Użytkownikowi karnetu open przysługują dodatkowe gratisy w postaci limitowanych usług oferowanych przez Centrum Sportu.

19. Rodzaj gratisu w karnecie open określony jest w cenniku.

20. Za przekroczony czasu w ramach korzystania z gratisów naliczana jest opłata zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

21. Niewykorzystanie gratisu nie podlega zwrotowi.

22. Centrum Sportu zastrzega sobie możliwość zmiany udzielonych gratisów.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy regulaminu ogólnego obiektu.
 

Zobacz też

Klatka OCR
Klatka OCR
Siłownia Lesznowska
Siłownia Lesznowska
Flowpark
Flowpark