Centrum Sportu Błonie
test
test

Łaźnia Parowa

Informacje

Adres:

Grodziska 1
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00

Sauna mokra wyróżnia się tym, że wilgotność powietrza w niej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W niektórych przypadkach może osiągać ona wartość nawet 100%. Nasza łaźnia parowa ma dwufunkcyjny parownik, co pozwala wykonać w niej inhalacje z olejkami eterycznymi lub roztworem soli.

Aromaterapia i odpowiedni dobór zapachu ma określone właściwości: odprężające, pobudzające itd. Wizyta w łaźni parowej – solankowej dostarczy niezbędnych mikroelementów, zrelaksuje i pozwoli złagodzić przebieg wielu schorzeń, np. astmy, nieżytów górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok i niedoczynności tarczycy, a także nerwicy. Jak to się dzieje? Otóż do powietrza w łaźni dozowana jest solanka, która zawiera: jod, wapń, magnez, sód, chlor, potas, żelazo, chrom, miedź i brom.

Do polewania parownika/pieca upoważniona jest jedynie obsługa Saunarium.
Prosimy o spłukanie siedziska wodą po wejściu i wyjściu z łaźni.
Z łaźni parowej korzystamy bez ręcznika.

Dane techniczne

Temperatura
40-48 st. C
Wilgotność
65-100%
Czas przebywania
10-20 min.
Cennik
SAUNARIUM (możliwość korzystania z basenów)
Bilet normalny
1h
29 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet ulgowy
1h
26 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet normalny
2,5h
59 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet ulgowy
2,5h
52 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet rodzinny
1h lub 2,5h
Cena biletu ulgowego dla każdego członka rodziny (każda następna min. 0,60 zł)
SAUNARIUM - SEANSE (możliwość korzystania z basenów)
Bilet normalny
1h
59 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet normalny
1h
45 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet normalny
2,5h
98 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet ulgowy
2,5h
83 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet normalny - seans specjalny
2,5h
120 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Bilet ulgowy - seans specjalny
2,5h
110 zł (każda następna min. 0,60 zł)
Informacje szczegółowe:

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku 5-26 lat (młodzież ucząca się, studenci), osobom powyżej 60 lat oraz dzieciom i dorosłym o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności.

Bilet rodzinny - min. 3 osoby, w tym 1 osoba dorosła (dzieci do lat 18).

Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny o numerze terytorialnym Gminy Błonie przysługuje 25% zniżki od biletu normalnego, ulgowego lub rodzinnego. Osobom posiadającym Błońską Kartę Mieszkańca przysługuje 10% zniżki od biletu normalnego, ulgowego lub rodzinnego. Uwaga! Powyższe karty nie łączą się ze sobą.

Bilety ulgowe i rodzinne za okazaniem odpowiednich dokumentów.

Opłata dodatkowa jest naliczana każdej osobie przekraczającej czas pobytu.

Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek – czwartek
16:00 - 22.00
piątek
16:00 - 22:00
sobota - niedziela
13:00 - 22.00
Regulamin

Regulamin ogólny korzystania z kompleksu Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1

Wstęp na teren Kompleksu  równoznaczny jest z akceptacją warunków przedmiotowego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Kompleks sportowo-rekreacyjny (zwany dalej Kompleksem) jest własnością Gminy Błonie, administrowanym przez Centrum Sportu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Sportu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Kompleks.
4. Kompleks składa się z obiektów wodnych – (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika z wodnym placem zabaw, zjeżdżalni, jacuzzi, saunarium), kortów do gry w  squasha, hali sportowej, kręgielni z zapleczem gastronomicznym, strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych i lokali użytkowych.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Kompleksu należy zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Kompleksu.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników, pracowników ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi, w tym przez  radiowęzeł.
7. Osoby przebywające w Kompleksie zobowiązane są do dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. Każdy użytkownik przebywający w Kompleksie jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, administratora Kompleksu i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
9. Podstawą do korzystania z obiektów wodnych i urządzeń atrakcji wodnych jest bilet wstępu lub karnet.
10. Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz:
·    palenia papierosów,
·    spożywania napojów alkoholowych (poza wyznaczonymi strefami),
·    używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
·    wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
·    wprowadzania  i przebywania zwierząt,
·    przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie obiektu,
·    wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych gości.
11. Osoby przebywające na terenie Kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających  w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi, a w szczególności ratowników, będą usunięte z terenu Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
12. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
13. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpieczne korzystanie zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
14. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne Regulaminy lub instrukcje, udostępnione w miejscach, gdzie wskazane powyżej urządzenia  i atrakcje się znajdują.
15. Na obiekcie są zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu audio i wideo. Monitoring odbywa się  w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren Kompleksu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających Kompleks, tj. w toaletach, salach prysznicowych, przebieralniach i saunach.
16. Klienci odwiedzający Kompleks, wyrażają zgodę na:
·    monitorowanie audio i wideo swojego pobytu,
·    wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych dotyczących np. łamania Regulaminu.
17. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora obiektu, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
18. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności mogących mieć wpływ na przebywanie odwiedzającego na terenie Kompleksu, jego prawa i obowiązki, klient jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do stanowiska kasowego, znajdującego się w holu głównym. Personel posiada stosowne identyfikatory lub odzież oznaczoną logo Centrum Sportu Błonie.
19. Podstawą wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach i wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych Centrum Sportu jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie, z wyjątkiem imprez z wolnym wstępem. Każdy wchodzący na teren obiektów sportowych zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej i informacyjnej swojego biletu wstępu lub zaproszenia.
20.    Bilet wstępu dla widzów lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
·    zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
·    korzystania z szatni i WC
21. Posiadacz ważnego biletu lub zaproszenia jest zobowiązany do:  
·    zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych i informacyjnych oraz zaleceniami prowadzącego imprezę,
·    korzystania wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z niego w miejscach wyznaczonych do tego celu,
·    poruszania się w Kompleksie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym,
·    okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu.
22. Bilet wstępu na imprezy lub wydarzenia organizowane w obiektach sportowych nie upoważnia do wstępu do innych stref obiektu i korzystania  z usług oferowanych w Kompleksie.
23. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Sekretariacie Centrum Sportu .
24.  Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu lub przez instruktorów bądź firmy zewnętrzne, którym Centrum Sportu udostępniło basen lub jego część w ramach zawartych umów.
25. Osoby przebywające na terenie obiektów wodnych i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu i do poleceń pracowników mogą zostać usunięte z obiektu.
26. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie możliwości wstępu na obiekty wodne.
27. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom innym niż wymienione w pkt 24 powyżej.

Regulamin korzystania z saunarium

1.    Saunarium czynne jest: poniedziałek - czwartek godz. 17.00 - 22.00: piątek godz. 16.00 - 22.00. Sobota, niedziela i święta godz. 13.00 - 22.00. Ostatni wychodzący jest zobowiązany do wyjścia z Saunarium o godz. 21.45. 
2.    Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia Saunarium za zgodą Dyrektora Centrum Sportu.
3.    Wraz z zakupem biletu wstępu, każdy użytkownik Saunarium akceptuje postanowienia Regulaminu Ogólnego oraz wszystkie pozostałe zarządzenia mające na celu zachowanie bezpieczeństwa, porządku oraz komfortu wszystkim jego użytkownikom.
4.    Podczas pobytu w strefie Saunarium obowiązuje noszenie transpondera. 
5.    W skład Saunarium należącego do Centrum Sportu wchodzi: a) Sauna fińska sucha –Sauna Seansów Saunowych, b) Sauna fińska sucha – biosauna, aromatoterapia, c) Sauna parowa, d) Sauna tropikalna - Tepidarium, e) Leżanki z lampami UVA -„Słoneczna łąka”, f) Natryski,   g) Natrysk schładzający, h) Misa lodowa.
6.    Przed wejściem na teren Saunarium i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
7.    W Saunarium obowiązuje strefa nietekstylna co oznacza, że korzystamy z niej bez kostiumu kąpielowego/kąpielówek. W saunie ciało możemy okryć naturalnymi tkaninami: ręcznikiem frotte, bawełnianym prześcieradłem, ręcznikiem hamman.W Saunarium można korzystać dla swojego  komfortu ze szlafroka.
8.    Na terenie Saunarium dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki). Do saun wchodzimy boso – klapki pozostają na zewnątrz.
9.    Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
10.    Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niższych, stopniowo przechodząc na wyższe, gdzie temperatura jest wyższa.
11.    Na terenie Saunarium zabrania się używania kosmetyków w tym: peelingów, miodu, olejów oraz detergentów. Wyjątkiem są kosmetyki podane przez obsługę Saunarium (część rytuału saunowego) należy się z nimi obchodzić zgodnie z instrukcją podaną przez Saunamistrza. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała, z użyciem mydła.
12.    Saunarium to miejsce wypoczynku, prosimy o zachowanie ściszonego tonu głosu. W saunie obowiązuje strefa ciszy. Zaniechajmy rozmów, które mogłoby przeszkadzać innym.
13.    Przy korzystaniu z pomieszczeń Saunarium należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Centrum Sportu. Jednocześnie bezwzględnie zakazuje się niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo oraz trwałe zanieczyszczenie.
14.    Pracownik Saunarium ma prawo wyprosić osobę w szczególności: przeszkadzającą innym, niestosownie się zachowującą, nietrzeźwą. W skrajnie rażących przypadkach może to być wyproszenie bez możliwości powrotu i dalszego korzystania z Saunarium do wskazanego terminu.
15.    Z saun suchych korzystamy posiadając minimum 2 ręczniki. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą. Stopy     i plecy również.
a) Z sauny mokrej należy korzystać bez ręcznika (Panująca tam wysoka wilgotność spowoduje, iż ręcznik po kilku minutach nie będzie nadawał się do dalszego użytku). Bezpośrednio przed jej użyciem należy spłukać siedzisko wodą z dostępnego w saunie węża.
b) Korzystać z sauny należy bez zegarków, soczewek, okularów i biżuterii. Metalowe elementy mogą poparzyć.
16.    Do korzystania z leżanek z lampami UVA -„Słoneczna łąka” mają prawo korzystać osoby powyżej 18 roku życia po założeniu okularów ochronnych. 
17.    Na terenie Saunarium zabrania się:
a) wchodzenia w obuwiu innym niż basenowe. (Dla przypomnienia: z sauny korzystamy boso i nietekstylnie czyli bez kostiumu lub kąpielówek),
b) biegania po terenie, hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
c) wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
d) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
e) wnoszenia do pomieszczeń saun wszelkich przedmiotów obcych,
f) wnoszenia lodu do pomieszczeń sauny oraz polewania pieca (Jeśli masz taką potrzebę zgłoś to Saunamistrzowi),
g) wnoszenia i spożywania na terenie Saunarium alkoholu i napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
h) wnoszenia na teren sauny własnego jedzenia i napojów – wyłączając wodę,
i) palenia tytoniu,
j) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
k) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
l) wnoszenia urządzeń elektronicznych w szczególności urządzeń rejestrujących (telefon, tablet, aparat fotograficzny) oraz robienia fotografii.
18.    Jedzenie i picie dozwolone jest wyłącznie w strefie restauracji.
19.    Zabrania się z korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, w szczególności: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
20.    Zabrania się korzystania z sauny kobietom w ciąży i w czasie menstruacji.
21.    Osoby poniżej 18 roku życia mogą skorzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność. Dzieci poniżej 13 roku życia zapraszamy na „rodzinne saunowanie z dziećmi”, które odbywają się w określonym czasie we wskazane dni.
22.    Podczas saunowania rodzinnego w strefie obowiązuje zakrycie miejsc intymnych. 
23.    Osoby chore o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Saunarium i innych urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
24.    Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w Saunarium. To na użytkowniku ciąży odpowiedzialność pozyskania wiedzy czy jego stan zdrowia zezwala na wejście do sauny.
25.    Wszelkie wypadki w tym: omdlenia, skaleczenia oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi Centrum Sportu lub skorzystać z przycisku alarmowego, który znajduje się w każdym pomieszczeniu sauny.
26.    Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów w pobliżu pieca sauny ani na nim.
27.    Za zgubienie lub zniszczenie transpondera pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
28.    W przypadku korzystania z obiektu przez grupę zorganizowaną uczestnicy odpowiadają za przestrzeganie regulaminu indywidualnie.
29.    Centrum Sportu nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni i Saunarium.

Zobacz też

GODZINY PRACY
Saunarium
ZDJĘCIE
Seanse saunowe
Grota Lodowa
Grota Lodowa
Słoneczna Łąka widok wewnętrzny
Słoneczna Łąka
Tepidarium widok wewnętrzny
Tepidarium
Sauna Fińska Sucha Bio widok wewnętrzny
Sauna Fińska Biosauna