Centrum Sportu Błonie
test
test

Tenis

Informacje

Adres:

Lesznowska 15A
05-870
Błonie
Telefon
501 310 345

Tenis to sport uniwersalny i dla każdego, niezależnie od wieku! Podobno naukowo udowodniono, że tenis bardziej niż inne sporty powoduje rozwój pozytywnych cech charakteru.

 

Dane techniczne

liczba kortów:
2
nawierzchnia:
ziemna
wymiary kortu:
33,72m x 17,8m
wymiary pola singlowego:
23,79m x 10,97m
wymiary pola deblowego:
23,79m x 8,21m
zadaszenie:
hala pneumatyczna z otwieranymi ścianami bocznymi w okresie letnim
ogrzewanie
szatnie z natryskami
Cennik
KORTY TENISOWE
od maja do końca września
1 h
60,00 zł
od października do końca kwietnia
1 h
75,00 zł
KORTY TENISOWE
Karnet/90 dniowy w godz. 8.00 – 14.00 10 wejść po 1 h
420,00 zł
Karnet/90 dniowy w godz. 14.00 – 22.00 10 wejść po 1 h
525,00 zł
  • Podane kwoty są kwotami brutto.
  • W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.
  • Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny o numerze terytorialnym Gminy Błonie
    przysługuje 25% zniżki od biletu (dot. kortów oraz siłowni).
  • Osobom posiadającym Błońską Kartę Mieszkańca przysługuje 10% zniżki od biletu (dot. kortów oraz siłowni).
  • Uwaga! Powyższe karty nie łączą się ze sobą.
  • Informacje o karnetach udzielane są bezpośrednio u pracownika obiektu.
Terminarz
W celu rezerwacji kortu zapraszamy do kontaktu telefonicznego 501 310 345

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
8:00 – 22:00
sobota
8:00 – 21:00
niedziela
17:00 - 21:00 ( po wcześniejszej rezerwacji)
poza stałymi godzinami otwarcia, obiekt udostępniony jest wg. grafików najemców
Zajęcia

Tenis ziemny 01

Nazwa zajęć
Tenis ziemny
Adresat
dzieci i młodzież
Organizator
Akademia Młodego Sportowca Centrum Sportu w Błoniu
Kontakt
Marcin Stępczyński tel. 608 630 954
Justyna Bogusz tel. 509 658 113

Tenis ziemny 02

Nazwa zajęć
Tenis ziemny
Adresat
dzieci, młodzież, dorośli
Organizator
LKS Olymp Błonie
Kontakt
Iwona Kępka tel. 502 360 218
Regulamin

Regulamin korzystania z kortów tenisowych

I.Postanowienia Ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu przy ul. Lesznowskiej, 05-870 Błonie, korty tenisowe (zwane dalej "Obiektem").
2. Obiekt stanowi własność Gminy Błonie.
3. W imieniu właściciela nadzór nad obiektem pełni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (zwane dalej „Centrum Sportu”).
4. Obiekt funkcjonuje w oparciu o ustalony harmonogram zajęć, kalendarz imprez na dany rok oraz niniejszy Regulamin. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu.
5. Celem działalności obiektu jest służenie mieszkańcom Gminy Błonie w zakresie aktywnego, sportowo-rekreacyjnego spędzania czasu.
6. Wejście na teren obiektu równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem.
7.  Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne w godzinach jego otwarcia, zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
- pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
8. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z obiektu w obecności i pod nadzorem trenera, nauczyciela, instruktora, osoby pełnoletniej. Osoby w wieku 13-18 lat mogą korzystać z obiektu za zgodą i wiedzą opiekuna ustawowego.
9. Opiekun lub osoba prowadząca zajęcia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
10. Korzystający z obiektu są zobligowani stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Centrum Sportu, służbę porządkową i informacyjną oraz upoważnione osoby.

II. Zasady korzystania.
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z obiektu i właściwą jego eksploatację w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowo-rekreacyjnych i innych na obiekcie ponosi ćwiczący, opiekun, osoba odpowiedzialna za grupę, organizator – wynajmujący.
2.  Wymagana jest obecność organizatora zawodów/wydarzeń oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wydarzenia minimum 90 minut przed jego rozpoczęciem.
3. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, P.Poż., zapisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń trenera, instruktora, opiekuna lub pracowników Centrum Sportu.
4. Korzystający z obiektu przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, dbając o należyty porządek.
5. Korzystanie z obiektu jest dozwolone w stroju sportowym oraz właściwym obuwiu sportowym.
6. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
7. Po zakończonej grze korzystający zobowiązany jest do odpowiedniego szczotkowania obiektu pod nadzorem pracownika Centrum Sportu.
8. Wszystkie urządzenia na obiekcie oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
9. Regulacje urządzeń oraz ustawienia temperatury na obiekcie dokonuje wyłącznie pracownik Centrum Sportu.
10. Osoby ćwiczące indywidualnie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie obiektu.
11. W czasie imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu, a w przypadku imprez masowych organizacji ich zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
12. Centrum Sportu udostępnia obiekt dla celów treningowych, zawodów, rozgrywek, wydarzeń zgodnie z posiadanym i zatwierdzonym harmonogramem – wnioski, zgłoszenia dot. wynajęcia obiektu lub jego części należy złożyć nie później niż 21 dni przed wydarzeniem.
13. W uzasadnionych przypadkach – sporadycznie, najemca może złożyć wniosek  w sprawie wynajęcia obiektu lub jego części, zmiany terminów zawodów lub zajęć obowiązującego i zatwierdzonego harmonogramu, z zachowaniem terminu nieprzekraczającego 5 dni roboczych w odniesieniu do daty rozpoczęcia wydarzenia, a Centrum Sportu zobowiązuje się rozpatrzyć powyższy bez zbędnej zwłoki.
14.  Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak dostępu do niego, w przypadku niezastosowania się korzystającego do zapisów pkt. 5 i 6 i otrzymania przez niego pozytywnej odpowiedzi Centrum Sportu oraz w wyniku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, długotrwałe opady deszczu itp.).
15. Centrum Sportu przygotowuje obiekt do zajęć, rozgrywek sportowych oraz wydarzeń wyłącznie w oparciu o posiadany sprzęt i urządzenia.
16. Zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego będącego własnością Centrum Sportu lub znajdującego się na terenie obiektu oraz innych urządzeń bez powiadomienia i zgody upoważnionego pracownika Centrum Sportu.
17. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie i stan techniczny sprzętu i urządzeń sportowych, niebędących jego własnością.
18. Wszystkie urządzenia na obiekcie oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
19. Korzystanie z akcesoriów treningowych np. kosz na piłki, znaczniki treningowe itp. na kortach tenisowych wymaga zgody Centrum Sportu.
20. Centrum Sportu może kontrolować wszystkie zajęcia oraz zawody, a w razie stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczestników lub niszczenia mienia przerwać zajęcia lub zawody.
21. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi korzystający. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z aktywności na obiekcie.
22. Wszyscy korzystający z urządzeń obiektu czynią to na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, o których mowa w rozdz. I pkt 8, odpowiedzialność ponosi, przedstawiciel ustawowy lub opiekun grupy.
23. Odpowiedzialność materialną za wszelkie akty wandalizmu ponosi: najemca lub osoba, z winy, której powstały szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, o których mowa w rozdz. I pkt 8, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy lub opiekun grupy.
24. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
25. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
26. Na terenie obiektu zabrania się:
- wnoszenia alkoholu, petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
- przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
- palenia wyrobów tytoniowych;
- spożywania posiłków na kortach.
- wprowadzania zwierząt.
27. Obiekt jest monitorowany.

III. Zasady płatności dla wynajmujących.
1. Istnieje możliwości bezpłatnego korzystania z kortów przez dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, członków stowarzyszeń sportowych i innych organizacji z terenu Gminy Błonie realizujących swoją działalność statutową po wcześniejszym ustaleniu terminu z Centrum Sportu.
2. Za korzystanie z kortów pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania kortów, prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu oraz godzin otwarcia.
4. Opłaty za najem kortów można dokonać:
a) na konto bankowe: nr 96 1020 1055 0000 9302 0383 9388
b) gotówką u pracownika Centrum Sportu przed wejściem na korty na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego.
5. Rezerwacje kortów można dokonać osobiście u upoważnionego pracownika Centrum Sportu lub pod nr telefonu 22 770 72 00 oraz 501310345.
6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum 48 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów. Ostatnim dniem rezerwacji na weekendy jest czwartek danego tygodnia do godz. 16.00.
7. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w terminie określonym w Rozdz. III pkt 6 będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów.
8. Podmioty lub osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nie odwołane prawidłowo rezerwacje nie mogą korzystać z kortów oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
9. Zabrania się pobieranie opłat za zajęcia prowadzone na kortach bez zgody Centrum Sportu.
10.  Zasady korzystania i odpłatności z kortów w ramach karnetów określone są w Regulaminie korzystania z karnetów na kortach tenisowych Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Kierownictwo i pracownicy Centrum Sportu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obwiązujące przepisy prawa.
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: Kierownika obiektu, pracownika Centrum Sportu lub zgłosić powyższy fakt pod numer Centrum Sportu – tel. 22 770 72 00 lub 501310345, Policję – tel. 997, Straż Miejską - 725 46 46 lub inne służby.

 

Zobacz też