Centrum Sportu Błonie
test
test

Squash

Informacje

Adres:

Grodziska 1
05-870
Błonie
Telefon
22 770 72 00 w. 310

Squash to kompleksowy trening całego ciała i świetna zabawa przez cały rok! Czy wiesz, że gra w squasha pozwala spalić prawie 900 kalorii w ciągu jednego meczu? Przekonaj się!

Dane techniczne

liczba kortów:
2
wymiary kortu:
9.75 m x 6.45 m
nawierzchnia:
deska sportowa
klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie
bezpieczna ściana szklana tylna
szatnie z natryskami
Cennik
SQUASH
Kort do squasha 6:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku / 1 h
45,00 zł
Kort do squasha 15:00 - 22:00 od poniedziałku do piątku, 6:00 - 22:00 weekendy i święta / 1 h
55,00 zł
Wypożyczenie rakiety /1 h
10,00 zł
Wypożyczenie piłeczek /1 h
3,00 zł

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Terminarz
W celu rezerwacji kortu zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 770 72 00

Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela
6:00 - 22:00
Regulamin

Regulamin ogólny korzystania z kompleksu Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1

Wstęp na teren Kompleksu  równoznaczny jest z akceptacją warunków przedmiotowego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Kompleks sportowo-rekreacyjny (zwany dalej Kompleksem) jest własnością Gminy Błonie, administrowanym przez Centrum Sportu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Sportu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Kompleks.
4. Kompleks składa się z obiektów wodnych – (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika z wodnym placem zabaw, zjeżdżalni, jacuzzi, saunarium), kortów do gry w  squasha, hali sportowej, kręgielni z zapleczem gastronomicznym, strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych i lokali użytkowych.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Kompleksu należy zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Kompleksu.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z regulaminów, nakazom ratowników, pracowników ochrony oraz komunikatom ogłaszanym sygnałami głosowymi, w tym przez  radiowęzeł.
7. Osoby przebywające w Kompleksie zobowiązane są do dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. Każdy użytkownik przebywający w Kompleksie jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, administratora Kompleksu i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
9. Podstawą do korzystania z obiektów wodnych i urządzeń atrakcji wodnych jest bilet wstępu lub karnet.
10. Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz:
·    palenia papierosów,
·    spożywania napojów alkoholowych (poza wyznaczonymi strefami),
·    używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
·    wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
·    wprowadzania  i przebywania zwierząt,
·    przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie obiektu,
·    wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych gości.
11. Osoby przebywające na terenie Kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających  w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi, a w szczególności ratowników, będą usunięte z terenu Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
12. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
13. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpieczne korzystanie zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
14. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne Regulaminy lub instrukcje, udostępnione w miejscach, gdzie wskazane powyżej urządzenia  i atrakcje się znajdują.
15. Na obiekcie są zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu audio i wideo. Monitoring odbywa się  w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren Kompleksu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających Kompleks, tj. w toaletach, salach prysznicowych, przebieralniach i saunach.
16. Klienci odwiedzający Kompleks, wyrażają zgodę na:
·    monitorowanie audio i wideo swojego pobytu,
·    wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych dotyczących np. łamania Regulaminu.
17. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora obiektu, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
18. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności mogących mieć wpływ na przebywanie odwiedzającego na terenie Kompleksu, jego prawa i obowiązki, klient jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do stanowiska kasowego, znajdującego się w holu głównym. Personel posiada stosowne identyfikatory lub odzież oznaczoną logo Centrum Sportu Błonie.
19. Podstawą wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach i wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych Centrum Sportu jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie, z wyjątkiem imprez z wolnym wstępem. Każdy wchodzący na teren obiektów sportowych zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej i informacyjnej swojego biletu wstępu lub zaproszenia.
20.    Bilet wstępu dla widzów lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
·    zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
·    korzystania z szatni i WC
21. Posiadacz ważnego biletu lub zaproszenia jest zobowiązany do:  
·    zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych i informacyjnych oraz zaleceniami prowadzącego imprezę,
·    korzystania wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z niego w miejscach wyznaczonych do tego celu,
·    poruszania się w Kompleksie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym,
·    okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu.
22. Bilet wstępu na imprezy lub wydarzenia organizowane w obiektach sportowych nie upoważnia do wstępu do innych stref obiektu i korzystania  z usług oferowanych w Kompleksie.
23. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Sekretariacie Centrum Sportu .
24.  Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Centrum Sportu lub przez instruktorów bądź firmy zewnętrzne, którym Centrum Sportu udostępniło basen lub jego część w ramach zawartych umów.
25. Osoby przebywające na terenie obiektów wodnych i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu i do poleceń pracowników mogą zostać usunięte z obiektu.
26. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie możliwości wstępu na obiekty wodne.
27. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom innym niż wymienione w pkt 24 powyżej.

Regulamin korzystania z kortów do squash

1.    Korty do gry czynne są jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Centrum Sportu w Błoniu (od 6.00 do 22.00). Ostatni wychodzący są zobowiązani do wyjścia z kortów o godz. 21.45.
2.    Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia kortów do squasha za zgodą Dyrektora Centrum Sportu.
3.    Korty wynajmowane są na godziny licząc od pełnej godziny zegarowej.
4.    Zaleca się zgłosić co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry, w celu potwierdzenia przybycia oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
5.    Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kort jest wolny. Przedłużenie gry traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną pełną godzinę, co wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
6.    W kasie oraz na stronie internetowej Centrum Sportu w Błoniu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z kortu.
7.    Podstawą do korzystania z kortu jest uiszczenie opłaty. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w kasie. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 20 zł.
8.    Osoby korzystające z kortów zobowiązane są do rejestracji na indywidualnym koncie klienta w kasie Centrum Sportu. 
9.    Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szafką Centrum Sportu w Błoniu nie ponosi odpowiedzialności.
10.    Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w czystym, zmienionym obuwiu o jasnej podeszwie, niepozostawiającym śladów na powierzchni kortu. W przypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia do gry, pracownik ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu. Kara za zabrudzenie kortu wynosi 50 zł.
11.    Z kortu do squasha mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
12.    Uważa się, że wszystkie osoby, które grają w squasha robią to na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
13.    Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
14.    Centrum Sportu w Błoniu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
15.    Przed rozpoczęciem gry zaleca się przeprowadzenie rozgrzewki w celu przygotowania organizmu do intensywnego wysiłku fizycznego.
16.    Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry.
17.    Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu sportowego w kasie Centrum Sportu w Błoniu: rakiet i piłeczek.
18.    Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy, ponosi za niego materialną odpowiedzialność. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia wypożyczonej rakiety na Klienta zostaje nałożona kara w wysokości 150 zł.
19.    Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
20.    Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż dwóch graczy.
21.    Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów ustawowych. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
22.    Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Centrum Sportu w Błoniu odpowiedzialność materialną opiekunowie ustawowi.
23.    W przypadku stwierdzenia usterek lub braków na korcie należy natychmiast powiadomić pracowników Centrum Sportu. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
24.    Zakazuje się prowadzenia treningów przez osoby niezatrudnione w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu. Dopuszcza się prowadzenie treningów przez  podmioty zewnętrzne po zawarciu stosownych umów. 
25.    Wejście Klienta na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów Regulaminu korzystania z kortu do squasha.
 

Zobacz też