Centrum Sportu Błonie
test
test

Siłownia Lesznowska

Informacje

Adres:

Lesznowska 15A
05-870
Błonie
Telefon
501 310 345
Cennik
SIŁOWNIA
do 2 h
10,00 zł
  • Podane kwoty są kwotami brutto.
  • W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.
  • Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny o numerze terytorialnym Gminy Błonie
    przysługuje 25% zniżki od biletu (dot. kortów oraz siłowni).
  • Osobom posiadającym Błońską Kartę Mieszkańca przysługuje 10% zniżki od biletu (dot. kortów oraz siłowni).
  • Uwaga! Powyższe karty nie łączą się ze sobą.
  • Informacje o karnetach udzielane są bezpośrednio u pracownika obiektu.
Terminarz

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
17:00 -21:00
niedziela
17:00 - 21:00
sobota
8:00 -21:00
Zajęcia

Lekkoatletyka 02

Nazwa zajęć
Lekkoatletyka
Adresat
dorośli
Organizator
LKS Olymp Błonie
Kontakt
Iwona Kępka tel. 502-360-218
Regulamin

I. Postanowienia Ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu przy ul. Legionów, 05-870 Błonie, siłownia (zwana dalej "Obiektem").
2. Obiekt stanowi własność Gminy Błonie.
3. W imieniu właściciela nadzór nad obiektem pełni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (zwane dalej „Centrum Sportu”).
4. Obiekt funkcjonuje w oparciu o ustalony harmonogram zajęć, kalendarz imprez na dany rok oraz niniejszy Regulamin. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu.
5. Celem działalności obiektu jest służenie mieszkańcom Gminy Błonie w zakresie aktywnego, sportowo-rekreacyjnego spędzania czasu.
6. Wejście na teren obiektu równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości
i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem.
7.  Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne w godzinach jego otwarcia, zgodnie z obowiązującym harmonogramem:
- pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
8. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z obiektu w obecności i pod nadzorem trenera, nauczyciela, instruktora, osoby pełnoletniej. Osoby w wieku 13-18 lat mogą korzystać z obiektu za zgodą i wiedzą opiekuna ustawowego.
9. Opiekun lub osoba prowadząca zajęcia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
10. Korzystający z obiektu są zobligowani stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Centrum Sportu, służbę porządkową i informacyjną oraz upoważnione osoby.
11. Każda grupa lub osoba ubiegająca się o korzystanie z obiektu musi ustalić termin i warunki korzystania z obiektu, a grupa podpisać umowę.

II. Zasady korzystania
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z obiektu i właściwą jego eksploatację w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowo-rekreacyjnych i innych na obiekcie ponosi ćwiczący, opiekun, osoba odpowiedzialna za grupę, organizator – wynajmujący.
2.  Wymagana jest obecność organizatora zawodów/wydarzeń oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wydarzenia minimum 90 minut przed jego rozpoczęciem.
3. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, P.Poż., zapisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń trenera, instruktora, opiekuna lub pracowników Centrum Sportu.
4. W czasie imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu, a w przypadku imprez masowych organizacji ich zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Korzystający z obiektu przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, dbając o należyty porządek.
6. Wejście na obiektu jest dozwolone w stroju sportowym oraz właściwym obuwiu sportowym.
7. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
8. Wszystkie urządzenia w obiekcie oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
9. Osoby ćwiczące indywidualnie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie obiektu.
10. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach zostawić w oznaczonych miejscach.
11. Centrum Sportu może zapewnić fachową opiekę instruktorską na siłowni
wg odrębnego harmonogramu.
12. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać wyłącznie osoby ćwiczące, opiekunowie, trenerzy oraz pracownicy Centrum Sportu.
13. Wszystkie urządzenia w siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób bezpieczny, z należytą dbałością.
14. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych oraz korzystania niezgodnego z ich przeznaczeniem.
15. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien zapoznać się z instrukcją obsługi oraz sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia lub wystąpienia usterek zgłosić ten fakt do pracownika Centrum Sportu, instruktora, opiekuna lub osoby odpowiedzialnej. W przypadku braku instrukcji obsługi, informacji o korzystaniu z urządzenia udzieli instruktor Centrum Sportu.
16. Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami obowiązuje asekuracja.
17. Zabrania się rzucania (puszczania) ciężaru poza pomostem.
18. Korzystający z obiektu powinien posiadać i rozkładać w trakcie ćwiczeń ręcznik wszędzie tam, gdzie ciało osoby ćwiczącej styka się bezpośrednio z ławką lub siedziskiem urządzenia.
19. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
20. Zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego będącego własnością Centrum Sportu poza teren obiektu.
21. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością.
22. Obiekt może być udostępniana do celów treningowych i zawodów poza istniejącym harmonogramem po wcześniejszym powiadomieniu Centrum Sportu, ale nie później niż 21 dni przed wydarzeniem.
23. W uzasadnionych przypadkach – sporadycznie wynajmujący może złożyć wniosek  
w sprawie zmian terminu zajęć lub organizacji zawodów w odniesieniu do już istniejącego harmonogramu z zachowaniem terminu nie przekraczającego 5 dni roboczych w odniesieniu do daty rozpoczęcia wydarzenia, a Centrum Sportu zobowiązuje się rozpatrzyć powyższą bez zbędnej zwłoki.
24. Centrum Sportu może kontrolować wszystkie zajęcia oraz zawody,
a w razie stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczestników lub niszczenia mienia przerwać zajęcia lub zawody.
25. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi korzystający. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z aktywności na obiekcie.
26. Wszyscy korzystający z urządzeń obiektu czynią to na własną odpowiedzialność.
W przypadku osób niepełnoletnich, o których mowa w rozdz. I pkt 8, odpowiedzialność ponosi, przedstawiciel ustawowy lub opiekun grupy.
27. Odpowiedzialność materialną za wszelkie akty wandalizmu ponosi: najemca lub osoba, z winy, której powstały szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, o których mowa w rozdz. I pkt 8, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy lub opiekun grupy.
28. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
29. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
30. Na terenie obiektu zabrania się:
- wnoszenia alkoholu, petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
- przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
- palenia wyrobów tytoniowych;
- spożywania posiłków w obiekcie
- wprowadzania zwierząt.
31. Teren obiektu jest monitorowany.

III. Zasady płatności dla wynajmujących.
1. Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z obiektu przez dzieci i młodzież ze szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, członków stowarzyszeń sportowych i innych organizacji z terenu Gminy Błonie realizujących swoją działalność statutową po wcześniejszym ustaleniu terminu z Centrum Sportu.
2. Za korzystanie z obiektu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem
3. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania obiektu, zmian harmonogramu wynajmu oraz godzin otwarcia.
4. Opłaty za najem obiektu można dokonać:
a) na konto bankowe: nr 96 1020 1055 0000 9302 0383 9388
b) gotówką u pracownika Centrum Sportu przed wejściem na obiekt na podstawie wystawionego dowodu wpłaty: KP lub paragonu fiskalnego.
5. Rezerwacje obiektu można dokonać osobiście u upoważnionego pracownika Centrum Sportu lub pod nr telefonu 22 770 72 00.
6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum 48 godziny przed ustalonym terminem korzystania z obiektu. Ostatnim dniem rezerwacji na weekendy jest czwartek każdego tygodnia do godz. 16.00.
7. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w terminie określonym w Rozdz. III pkt 6 będzie naliczana opłata jak za korzystanie z obiektu.
8. Podmioty lub osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nie odwołane prawidłowo rezerwacje nie mogą korzystać z obiektu oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
9. Zabrania się pobieranie opłat za zajęcia prowadzone w obiekcie bez zgody Centrum Sportu.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Kierownictwo i pracownicy Centrum Sportu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obwiązujące przepisy prawa.
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie hali należy poinformować: Kierownika obiektu, pracownika Centrum Sportu lub zgłosić powyższy fakt pod numer Centrum Sportu – tel. 22 770 72 00, Policję – tel. 997, Straż Miejską - 725 46 46 lub inne służby.

 

 

Zobacz też

Klatka OCR
Klatka OCR
Flowpark
Flowpark
Siłownia Grodziska
Siłownia Grodziska